Cele

1) Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających poprawie sytuacji życiowej i materialnej maltretowanych osób w rodzinie oraz ofiar przemocy w środowisku poza rodzinnym.
2) Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet, mężczyzn i dzieci.
3) Wytwarzanie atmosfery zaufania i szacunku do praw i ofiar przemocy.
4) Upowszechnianie świadomości prawnej ofiary i przemocy.
5) Edukacja, podnoszenie kwalifikacji, kursy językowe.
6) Przyczynianie się do zwiększania aktywności ofiar przemocy, a zwłaszcza kobbiet w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym i usamodzielniania dzieci.
7) Wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują działania na rzecz obrony przed przemocą.