Statut

Wyciąg ze statutu:

Stowarzyszenie Obrony Przed Przemocą „VICTORIA” zwane dalej „Stowarzyszeniem”

posiada następujące cele:

Organizowanie, rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań służących:

a) przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet, mężczyzn i dzieci;

b) poprawie sytuacji życiowej i materialnej ofiar przemocy w rodzinie i środowisku pozarodzinnym;

c) podnoszenie świadomości prawnej i obywatelskiej społeczeństwa, w szczególności ofiar przemocy, osób niepełnosprawnych, starszych, bezrobotnych, kobiet i osób marginalizowanych;

d) przestrzeganiu praw człowieka.

Podejmowanie zadań edukacyjnych i szkoleniowych dla osób wskazanych w punkcie 1 podpunkt c dla aktywizacji ich pod względem zawodowym, społecznym, gospodarczym i politycznym;

Działalność na niwie kultury, sportu i rekreacji, uprawianie turystyki i krajoznawstwa.

Wspieranie organizacyjne, promocyjne (PR-owskie) i rzeczowe osób fizycznych, instytucji i jednostek organizacyjnych, które podejmują działania na rzecz osób z punktu 1 podpunkt c.