Kontakt

Adres do korespondencji: Urszula Walas , 60-956 Poznań 3, skr.poczt. 5
punkt spotkań: os. Polan 100, Dom Kultury, Poznań
tel/fax: +48 61 879 73 28
e-mail: urszula.walas@wp.pl
konto: BZ WBK VI Oddział Poznań
nr 39 1090 1362 0000 0000 3624 2560
KRS 0000042608
NIP 782 22 05 950
regon 6341 86 436
Organizacja pożytku publicznego

Aby pomóc Stowarzyszeniu Obrony Przed Przemocą „VICTORIA” (organizacja pożytku publicznego) można wpłacić darowiznę (w wysokości do 6% dochodu) na nasze konto i swoją podstawę do opodatkowania zmniejszyć o jej kwotę.